טלפון


תקנון אתר פיינטבול הגושרים


תנאים כלליים

השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים בתקנון שלהלן. תקנון זה מהווה הסכם בין החברה לבין המשתמש. המשתמש מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיו.

בעלת האתר, פיינטבול הגושרים (להלן: ה"חברה") מפרסמת באתר אינטרנט זה (להלן: "האתר") שירותים של משחקי פיינטבול המסופקים על ידה וכן מגוון מוצרי תיירות המוצעים על ידי ספקי תיירות ונופש שונים (להלן: "הספקים השונים"), במסגרת של חבילות משולבות.

במידה והשירותים המוזמנים על ידי המשתמש אינם שירותים המסופקים ע"י החברה תחשב החברה כמקשרת בלבד בין המשתמש לבין הספקים השונים המפורטים באתר ואי לכך לא תהיה החברה אחראית במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לתלונות ספציפיות לגבי המוצרים עצמם ו/או הפסד ו/או נזק שייגרמו עקב תקלות או ביצוע לקוי של אותם השירותים והאחריות לגביהם תחול אך ורק על אותם ספקי השירותים, על פי תנאי השירות שלהם.

כל המשתמש באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בלבד. טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

אבטחת מידע ופרטיות

הפרטים האישיים שמוסר המשתמש בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שייבצע, יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד שלישי זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים פעולות פנייה שביצע המשתמש באתר.
החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים וחדירות לאתר באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, חדירות ו/או שיבושים כאמור.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מהפעלת האתר, או מכל סיבה אחרת כפי שתראה לנכון.

המוצרים והשירותים המוצעים באתר:

החברה תפרסם לרכישה באתר מוצרים ו/או שירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון, לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי.
החברה מציעה חבילות משולבות לפיהן מסופקים שירותים שונים גם ע"י החברה וגם ע"י ספקי שירותים שונים.
החבילות המשולבות נמכרות כפי שהן ואינן ניתנות לפירוק.
בנוגע לשירותים המסופקים ע"י ספקי שירות שונים- האחריות הבלעדית לשירותים, אספקתם, איכותם וטיבם וכן ביצוע השירותים בפועל חלה על ספקי השירותים, אלא אם כן ארעה תקלה בשל מעשה או מחדל של החברה.

המשתמש מצהיר כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהא לו כל טענה כנגד בעלת האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ואין הן מהוות התחייבות כלשהי מצד החברה.

מידע הנמצא באתר מצד גורמים שלישיים הינו באחריות אותם גורמים ואין החברה אחראית לאי התאמה ו/או הטעייה ו/או טעות הכלולים בו.

מחירים וביצוע התשלום באתר
המחירים המפורסמים באתר הינם מחירים שנקבעים מעת לעת לפי מדיניות המחירים של החברה.

הזמנת שירותים באתר כרוכה בהסדרת תשלום מראש עבור כל השירותים המוזמנים.
כל אדם אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות האשראי הן: ויזה כ.א.ל, אמריקן אקספרס, לאומי ויזה, ישראכרט, מסטרקרד ודיינרס. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור הרכישה באתר הוא קבלת אישורה של חברת האשראי לעסקת הרכישה שעליה מתחייב המשתמש.
הקשת פרטי רכישה כוזבים לרבות פרטי כרטיס אשראי שאינו בתוקף או שאין למשתמש באתר זכות להשתמש בו, מהווים עבירה פלילית. נגד משתמשים המוסרים פרטים כוזבים ינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות בגין נזקים שייגרמו לחברה ו/או למי מספקי השירותים האחרים ו/או למי מטעמם אלו, שעקב ו/או בקשר עם מסירת הפרטים הכוזבים.
כל עוד לא אושרה ההזמנה ע"י החברה תחשב ההזמנה מבחינת החברה כבקשה בלתי חוזרת של המשתמש לרכישת השירותים המוזמנים.
לאחר ביצוע ההזמנה, נמצאת ההזמנה בתהליך בקשה עד לאישור סופי מול הספקים השונים. האישור הסופי להזמנה יינתן ע"י מוקדן של החברה.
החיוב בגין התשלום ייעשה רק לאחר אישור ההזמנה ע"י החברה.


דמי ביטול בעסקאות מכר מרחוק
ככל שתתבצע עסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 סעיף 14.ג'.ג':
1. "עסקת מכר מרחוק" - התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה;
2. "שיווק מרחוק" -פניה של עוסק לצרכן באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימיליה, פרסום קטלוגים או מודעות, או באמצעי כיוצא באלה, במטרה להתקשר בעסקה שלא בנוכחות משותפת של הצדדים, אלא באחד האמצעים האמורים.
סעיף 14 ג'(ג) קובע כי: "בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום העסקה [ימי עבודה הינם ימי חול (לא כולל שבת או חג) ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00] או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר כמפורט להלן ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן". האמור לעיל לא יחול על שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן"
עוד קובע הסעיף את תוצאות ביטול העסקה- יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
למען הסר ספר מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן.

אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
תקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר בו הוא מטעמי נוחות בלבד.

הודעה מהירה

יצירת קשר

 

כתובת מייל

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

טלפון

079-572-9299

תמונות מהשטח